Resultaterne af afstemningerne om OK18 foreligger nu. Samlet set har de store fagforbund stemt ja til overenskomstforligene.

Uddannelseslederne har også været ved stemmeurnerne og samlet set har 58,2% af de stemmeberettigede medlemmer valgt at afgive sin stemme.

På statens område blev forliget stemt hjem med stort flertal hvor stemmeprocenten udgjorde 59,8%.

På det kommunale område blev forliget ligeledes stemt hjem med stort flertal og stemmeprocenten udgjorde her 47,6%.

Sammenlagt stemte næsten 95% af undervisningslederne i Lærernes Centralorganisation JA til OK18 overenskomsten. Også på lærerområdet blev det et tydeligt ja.

Det betyder, at OK18 forligene er vedtaget og en konflikt undgås.

Efter et langt forhandlingsforløb er der den 28. april 2018 indgået forlig på henholdsvis det statslige, regionale og kommunale område. Uddannelseslederne har fået opfyldt rigtig mange af vores krav og anbefaler derfor medlemmerne af stemme ja til de resultater, der er opnået i forbindelse med OK-18 forhandlingerne, både på KL og på Statens område.

Hovedpunkterne er:

  • Ingen gæld. Arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejdergrupperne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger og derfor har en gæld, der skulle indfries i overenskomstperioden.
  • Forliget giver medlemmerne en generel lønstigning på i alt 6,82 procent over de tre år, som overenskomstperioden dækker. Det svarer til en stigning i reallønnen på omkring 1,74 procent, når man fraregner de forventede prisstigninger i samfundet.
  • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger – uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
  • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
  • Produktionsskoleområdets lokallønsmidler opskrives to gange i perioden.
  • Der er afsat særlige puljer til de lavlønsgrupper – i både stat og kommuner – der var en del af sammenholdet på lønmodtagersiden.
  • Spisepausen er sikret. Den bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. I de kommunale overenskomster er retten til betalt spisepause også sikret.

Det lykkedes ikke at få en arbejdstidsaftale for lærerne på plads. Lærernes og undervisernes arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

På statens område indgik LC og Moderniseringsstyrelsen onsdag den 9. maj 2018 en aftale om udmøntning af de afsatte 0,23 % til Organisationsforhandlinger. Aftalen betyder konkret, at der på overenskomsten for Produktionsskoler er aftalt et OK18 tillæg til alle Produktionsskoleledere på 1200 kr. i årligt grundbeløb, der udmøntes 1. oktober 2018. (Se resultatpapiret her).

Endvidere er det aftalt, at der straks efter sommerferien tages fat på en revidering af bemyndigelsesskrivelsen fra 2001, som et led i forberedelserne på en FGU overenskomst.

Du kan læse resultatpapiret for aftalen mellem LC og finansministeriet.

På det Kommunale område har lederforeningerne i LC har forhandlet de specielle overenskomstforhold på
plads med KL. Der var tale om, at 0,35 % af den samlede lønsum var udmøntet til specielle forhandlinger,
hvilket betyder, at der ikke har været meget at forhandle om. På lederområdet er der ud over de
lønstigninger, der er opnået via det generelle forlig, opnået en række mindre yderligere forbedringer af
lederlønnen. (Se aftalen her)

På FOAS området – er forhandlingerne ikke afsluttet, der er udvekslet krav og vi forventer et forlig lige efter
sommerferien.

Der er sendt afstemningslink til alle medlemmer pr. mail, og du kan også stemme ved hjælp af NemID ved at klikke her. Du kan også følge stemmeprocenten live.

Bestyrelsen opfordrer alle til at stemme og anbefaler, at du stemmer ja.

Som medlem af Uddannelseslederne har du adgang til en række medlemstilbud – og vi arbejder i sekretariatet på at lave nye aftaler med virksomheder om eksklusive tilbud til vores medlemmer.

Vi har i dag en aftale med Tjenestemændenes Låneforening, så man som medlem af uddannelseslederne kan benytte sig af deres tilbud, tegne forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring og blive medlem af Forbrugsforeningen.

Vi er ikke helt på plads med aftalerne om at kunne leje de sommerhuse og lejligheder Uddannelsesforbundet har adgang til, men vi er tæt på. Har du allerede nu konkrete forespørgsler, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Derudover forventer vi at lave aftaler med Lån & Spar bank og få tilbud på helbreds- og sygeforsikringer. Ligeledes arbejder vi på at tilbyde medlemmerne kurser og efteruddannelse, udbudt af samarbejdspartnere eller andre organisationer inden for vores område.

Årsmødet 2018
Uddannelsesledernes årsmøde foregår på Hindsgavl slot den 11. og 12. september. Vi kan allerede ny løfte lidt af sløret for det flotte og spændende program med oplæg fra formanden for ledelseskommissionen Allan Søgaard Larsen og forfatter og debattør Dennis Nørmark, der er aktuel med bogen Pseudoarbejde. Reserver allerede dagene nu i kalenderen. Vi rundsender endeligt program og lægger det på hjemmesiden inden sommerferien.

HL -lederne
Vi er i fuld gang med forarbejdet til at tage Handelsskolelederne, der 1. juli bliver medlemmer hos Uddannelseslederne. Processen forløber planmæssigt, og vi ser frem til at byde dem velkomne og servicere de omkring 100 nye medlemmer fra sekretariatet i Snaregade. I næste nyhedsbrev præsenterer vi HL-gruppen mere detaljeret.

Sekretariatet
Efter en meget travl opstart med mange praktiske udfordringer, er vi nu i fuld gang med at hjælpe det stigende antal medlemmer, der kontakter os med spørgsmål eller behov for individuelle samtaler. Vi håber, at endnu flere fremadrettet vil benytte sig af muligheden for at få svar på de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold eller en gennemgang af dine nuværende aftaler. Sommerferieplanen for sekretariatet lægger vi på hjemmesiden, så snart den er klar.