Et årti nærmer sig sin afslutning, og vi ved ikke, om vi står overfor de glade eller brølende 20’ere.

For hundrede år siden var tiden kendetegnet ved en industriel vækst uden fortilfælde – accelereret af forbrugerefterspørgsel og forhåbninger plus betydelige ændringer i livsstil og kultur. Jeg kan ønske mig, at det samme frisind og den tro på fremtiden her hundrede år efter vil gå hånd i hånd med de betydelige nødvendige ændringer i vores livsstil, som vi vil
opleve i det kommende årti.

Fremtiden vil kræve mere – ikke mindre – fokus på uddannelse, og vores opgave er at arbejde for, at rammebetingelserne tilpasses de politiske ambitioner. En del af de rammebetingelser er vores løn og ansættelsesforhold.

Uddannelseslederne vil i løbet af foråret afholde medlemsmøder i Vest- og Østdanmark, hvor fokus bliver udtagelse af krav til løn og ansættelsesforhold i forbindelse med OK21. Mere information om indholdet følger først i det nye år.

Uddannelseslederne deltager gerne i lokale netværksaktiviteter
På medlemsmøderne vil vi også følge op på årskursets ønsker om netværksinitiativer. Blandt andet på vores opfordring har ministeriet afholdt en række netværksdage for FGU-mellemledere og den kommunale ungeindsats (KUI). Vi vil i Uddannelseslederne meget gerne understøtte dette initiativ og tilbyder derfor at deltage i de lokale møder, der nu forventes iværksat af de lokale tovholdere som blev valgt på netværksdagene.

Løn og ansættelsesvilkår ved at falde på plads i FGU
Løn og ansættelsesvilkår fylder på FGU området rigtig meget lige nu. Vi erfarer, at direktørernes lønindplaceringer efter måneders tovtrækkeri er ved at falde på plads rundt omkring, så vores medlemmer på området endelig kan få aftaler og papir på deres ansættelsesforhold.

Desværre oplever vi også en meget stram central styring, hvor STUK direkte og individuelt har meldt direktørernes lønniveauer ud til de enkelte FGU-bestyrelser. Uddannelseslederne har på møder med ministeriet gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i denne helt urimelige centrale styring. Ministeriet har efterfølgende “genbesøgt” området, uden at det dog efter vores informationer, har ændret væsentligt på niveauerne.

Der blev i sommers indgået en overenskomst på FGU, der allerede i sin indledning lækker vægt på individuelle lønforhandlinger, men de ord klinger hult, når der lokalt reelt ikke er efterladt megen rum til forhandling, fordi direktørernes lønniveauer overordnet ser er meldt ud centralt fra ministeriet. Vi har derfor en del medlemmer, der overvejer deres situation nøje og vender situationen med sekretariatet. Det er på alle måder beklageligt, at en svær start for FGU’en yderligere skal vanskeliggøres af, at disse forhold ikke er på plads.

FGU’en har overordnet set brug for færre og ikke flere problemer, så vi kan få kompetent ledelse på alle niveauer med løn og ansættelsesvilkår, der matcher stillingernes kompleksitet.

Stadig ingen lønstatistik
Der er endnu ikke lønstatistik på FGU-området, så vi opfordrer til, at bruge sekretariatet som sparring i de individuelle lokale lønforhandlinger.

På hjemmesiden er der en gennemgang af de muligheder overenskomstaftalen rummer. Blandt andet er der mulighed for at aftale en fratrædelsespakke med f.eks. et forlænget opsigelsesvarsel og en fratrædelsesgodtgørelse, hvis man bliver opsagt, uden at det er ens egen skyld.

Har du spørgsmål eller brug for sparring og rådgivning i forbindelse med forhandlingen om løn og indplacering på den nye overenskomst, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Tilbud om straksrådgivning til alle nye medlemmer
Nye medlemmer, der melder sig ind senere end 3 måneder efter, de er blevet ansat, har normalt 3 måneders karensperiode, inden de kan få juridisk støtte. Men på grund af den ekstraordinære situation med blandt andet FGU´en, har vi besluttet, at alle nye medlemmer får direkte adgang til vores juridiske støtte fra den dag, de melder sig ind. Tilbuddet gælder indtil udgangen af januar 2020.

Det budskab må du gerne dele til dine nye kolleger, der endnu ikke er medlemmer.

Og til sidst står julen jo for døren, og jeg vil benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Kristian Hjorth