Efter et langt forhandlingsforløb er der den 28. april 2018 indgået forlig på henholdsvis det statslige, regionale og kommunale område. Uddannelseslederne har fået opfyldt rigtig mange af vores krav og anbefaler derfor medlemmerne af stemme ja til de resultater, der er opnået i forbindelse med OK-18 forhandlingerne, både på KL og på Statens område.

Hovedpunkterne er:

  • Ingen gæld. Arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejdergrupperne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger og derfor har en gæld, der skulle indfries i overenskomstperioden.
  • Forliget giver medlemmerne en generel lønstigning på i alt 6,82 procent over de tre år, som overenskomstperioden dækker. Det svarer til en stigning i reallønnen på omkring 1,74 procent, når man fraregner de forventede prisstigninger i samfundet.
  • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger – uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
  • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
  • Produktionsskoleområdets lokallønsmidler opskrives to gange i perioden.
  • Der er afsat særlige puljer til de lavlønsgrupper – i både stat og kommuner – der var en del af sammenholdet på lønmodtagersiden.
  • Spisepausen er sikret. Den bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. I de kommunale overenskomster er retten til betalt spisepause også sikret.

Det lykkedes ikke at få en arbejdstidsaftale for lærerne på plads. Lærernes og undervisernes arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

På statens område indgik LC og Moderniseringsstyrelsen onsdag den 9. maj 2018 en aftale om udmøntning af de afsatte 0,23 % til Organisationsforhandlinger. Aftalen betyder konkret, at der på overenskomsten for Produktionsskoler er aftalt et OK18 tillæg til alle Produktionsskoleledere på 1200 kr. i årligt grundbeløb, der udmøntes 1. oktober 2018. (Se resultatpapiret her).

Endvidere er det aftalt, at der straks efter sommerferien tages fat på en revidering af bemyndigelsesskrivelsen fra 2001, som et led i forberedelserne på en FGU overenskomst.

Du kan læse resultatpapiret for aftalen mellem LC og finansministeriet.

På det Kommunale område har lederforeningerne i LC har forhandlet de specielle overenskomstforhold på
plads med KL. Der var tale om, at 0,35 % af den samlede lønsum var udmøntet til specielle forhandlinger,
hvilket betyder, at der ikke har været meget at forhandle om. På lederområdet er der ud over de
lønstigninger, der er opnået via det generelle forlig, opnået en række mindre yderligere forbedringer af
lederlønnen. (Se aftalen her)

På FOAS området – er forhandlingerne ikke afsluttet, der er udvekslet krav og vi forventer et forlig lige efter
sommerferien.

Der er sendt afstemningslink til alle medlemmer pr. mail, og du kan også stemme ved hjælp af NemID ved at klikke her. Du kan også følge stemmeprocenten live.

Bestyrelsen opfordrer alle til at stemme og anbefaler, at du stemmer ja.