LEDERLØN

Se link til de forskellige løntabeller nederst

Uddannelseslederne udarbejder i samarbejde med Uddannelsesforbundet løntabeller for forskellige skoleformer, der giver et overblik over de centralt aftalte løndele.

Løntabeller

Løntabellerne viser:

Basisløn eller skalatrinsløn (statsligt/privat lønsystem) Grundløn og kvalifikationsløn angivet i løntrin (kommunalt lønsystem)

  • I alle tilfælde er der tale om lønforløb med forskellige trin, hvor den ansatte indplaceres på baggrund af anciennitet og/eller kvalifikationer.
  • Centralt aftalte former for tillæg: Eksempelvis kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg, personlige tillæg. Der er visse centralt aftalte tillæg, som kun nogle ansatte får.
  • Pensionsniveauet, fx 17,3 % eller 18 %.  I tabellerne kan du se, hvilke centrale løndele, der er pensionsgivende. Derudover kan der også være lokale løndele, hvortil der ydes pension.

På nogle lederområder indplaceres lederen i et intervallønssystem på baggrund af elev-/kursistantal m.v. Den enkelte leders løn fastlægges inden for intervallet efter forhandling.

Ansatte på FOAS overenskomster følger de statslige løntrin.

Erhvervsskoleledernes aftaler på lederområdet:

Resultatløn og merarbejdsgodtgørelse for produktionsskoleledere

Ledere på Produktionsskoler kan i henhold til bemyndigelsesskrivelse af 14. februar 2001 indgå aftale om resultatløn på max. 45.900 kr. årligt i grundbeløb 31.3.12-niveau og merarbejde på max. 32.800 kr. årligt grundbeløb i 31.3.12-niveau.

Indholdet af resultatlønsaftaler er beskrevet i bemyndigelsen og indgåede aftaler om resultatløn sendes ind til Uddannelseslederne til endelig godkendelse. Grundbeløb regnes op til aktuelt lønniveau ved at gange med den til enhver tid gældende reguleringsprocent på statens område.

Reguleringsprocenten pr. 1.4.2019 er 1,084911

Udgifter i forbindelse med rejseaktivitet

Hvis du bliver pålagt at rejse i din arbejdstid, kan du få godtgørelser for dine rejseudgifter.

Se takster for godtgørelser for rejseudgifter:

Hent relevante løntabeller for dit område her:

Løntabeller for erhvervsskolelederne

Gældende løntabeller