Der er nu indgået aftale for Chefer ved Institutioner for Forberedende Grunduddannelse (FGU), så Uddannelseslederne får aftaleretten for alle chefer og ledere ud over den øverste chef (direktøren) for institutionen indenfor vores område. Aftalen er indgået mellem DJØF og Lærernes Centralorganisation, som repræsenterer Uddannelseslederne i forhandlingerne.

Uddannelseslederne hilser grænseaftalen velkommen, da den trækker et klart vandret snit mellem øverste ledere og resten af lederne og dermed rydder op i den tvivl, der har hersket på flere skoler om, hvor hver enkelt leder hørte til.

Enkelte undtagelser
De klare grænser gælder i alle nye stillinger, men der er dog lavet en enkelt særregel for chefer og ledere der virksomhedsoverdrages til FGU-institutionen. Her følger aftaleretten den organisation, som lederen var medlem af på overdragelsestidspunktet. Det vil altså sige, at DJØF stadig kan have aftaleretten for enkelte ledere ud over øverste chef, ligesom Uddannelseslederne i princippet også kan have aftaleretten for enkelte øverste chefer. Dette gælder dog kun indtil lederen ansættes i en ny stilling, hvor grænserne altså nu er blevet helt klare.

Skal du som medlem virksomhedsoverdrages til en FGU-institution, eller ønsker du at søge en ny lederstilling, står vi selvfølgelig klar med rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår, ligesom vi kan fortælle dig om de nye aftalevilkår for FGU.

Ann Dorthe Wie er leder af Voksenskolen i Taastrup, hvor hun varetager alt fra skolens strategi og møder med bestyrelsen til kaffebrygning og tømning af skolens skraldespande. Skolen er så lille, at dens ene håndfuld lærere og sparsomme administration langt fra kan dække alle skolens funktioner.

”Selvom vi er ikke har et stort administrationsapparat, har jeg stadig en ambition om at være en velfungerende og ambitiøs skole. Og det kræver, at jeg både løser en masse mindre praktiske opgaver og  sikrer, at kursister, lærere og administration alle føler sig tilpas i det pædagogiske miljø. ”, fortæller Ann Dorthe Wie.

Det betyder eksempelvis også, at Ann lige nu tager vikartimer for at få skemaet til at gå op.

Voksenskolen har specialiseret sig i undervisning af voksne ordblinde og andre voksne med vanskeligheder i forhold til at læse og skrive. En anden del af de over 100 kursister tager kurser i Forberedende Voksen Undervisning (FVU), og så tilbyder skolen også kurser under den almindelige folkeoplysning.

De større ordblindehold kræver to undervisere til stede samtidigt, og det hænder, at Ann Dorthe træder ind i klasseværelset og tager tjansen som underviser nummer to. På den måde kommer hun helt tæt på lærernes undervisning og kan sparre med dem om den måde, de underviser på.

Ulempen ved at være inde over stort set alle skolens opgaver er, at det er svært at finde tid til de langsigtede opgaver, som kræver ro og koncentration. Ann Dorthe vælger derfor af og til at tage en hjemmearbejdsdag, hvor hun ikke hele tiden bliver forstyrret af akutte opgaver.

”Når jeg er hjemme, kan jeg selv definere min arbejdsplan og de ting, jeg skal nå i løbet af dagen uden at blive forstyrret. Som leder er det vigtigt, at jeg giver mig tid til dette. Jeg har af og til behov for, at jeg selv bestemmer, hvad jeg skal nå i løbet af en dag og ikke lade mine omgivelser diktere, hvad jeg skal forholde mig til”, forklarer hun.

Kender lærernes problemer
Ann Dorthe har tidligere selv været lærer på skolen og kender derfor til de udfordringer, som lærerne står med. Det er ikke nødvendigvis alt, som hun er enig med lærerne i, men den pædagogiske erfaring gør, at Ann Dorthe har fuld forståelse for de konkrete indvendinger og holdninger, som hun kan blive mødt med.

”Det er ikke sikkert, at vi altid er enige. Nogle gange må jeg træffe nogle beslutninger, hvor hensynet til Voksenskolens økonomi, pædagogik og strategiske retning ikke harmonerer med lærernes ønsker. I de situationer er det min opgave at se det hele i et mere overordnet perspektiv. Jeg kan godt tage en beslutning, hvis vi ikke kan blive enige. Men jeg kan bedst lide dialogen, hvor jeg lytter først og så tager en beslutning”.

Hun mener selv, at medarbejdere vil beskrive hende som en bestemt leder. Og måske også en leder, der har et lidt for stort fokus på økonomien.

”Vi har været udfordret af, at vores økonomi ikke er så god, som den var for eksempelvis fem år siden. Tiderne er skiftet, og det er min opgave at sikre, at vi indretter os derefter. Tidligere havde vi større frihedsgrader, men i dag er vi nødt til at se på økonomien og fastholde, at skolen hviler på et stabilt økonomisk grundlag ”

Skal tiltrække nye elever, når FGUen kommer i 2019
Voksenskolen står lige nu med den udfordring, at en del af eleverne forsvinder, når Forberedende Grunduddannelse (FGU) starter i august 2019. FGU overtager skolens elever under 25 år, og derfor afsøger Ann Dorthe mulighederne for at iværksætte et projekt i samarbejde med jobcentrene. Projektet skal være med til at tiltrække nye elevgrupper som kompensation for de elever, som skolen mister.

”Vi ved, at der findes mange voksne, der har problemer med at læse og skrive. Undersøgelser viser, at en stor gruppe af voksne i Danmark ikke læser og skriver godt nok til at klare sig på arbejdsmarkedet. Så vi ved, at behovet er der for det, som vi kan tilbyde. Vi skal bare ud og finde dem ”.

Derfor forsøger Ann Dorthe at skabe kontakt til virksomheder i lokalområdet for at gøre opmærksom på skolens undervisningstilbud, som er gratis for arbejdsgiveren.

Samtidig har Ann Dorthe i en periode siddet klar på Albertslund bibliotek for at rådgive interesserede borgere om Voksenskolens tilbud. Planen er, at udvide dette tilbud til det lokale bibliotek i Taastrup.

Kurserne er gratis, så borgerne skal kun investere deres tid. Alligevel oplever Ann Dorthe, at mange borgere har svært ved presse et kursus ind i ugeskemaet.

”Det er opgangstider. Så selvom man står og kunne have behov for en opgradering af kompetencer, så er der jobs at få i øjeblikket, som gør, at man ikke får det gjort”.

Samtidig er Voksenskolen oppe imod store spillere som eksempelvis  AOF, som har lidt flere muskler at spille med. Derfor forsøger Ann Dorthe at tilbyde de lidt mindre virksomheder nogle mere specialiserede kurser til netop deres medarbejdere.

På trods af de økonomiske udfordringer, synes Ann Dorthe, at det er rigtig spændende at være leder for voksenskolen med de mange forskellige opgaver.

Portræt af en skoleleder

Dette portræt er det første i en serie, hvor vi spørger en række skoleledere, hvordan jobbet og hverdagen ser ud på netop deres skole.

Uenighed for daghøjskoler og sprogcenterområdet (FOAS)
Overenskomstforhandlingerne på vores private overenskomstområde omfatter FOAS-overenskomsterne på det almene område (daghøjskoler) og sprogcenterområdet.

Normalt går forhandlingerne om overenskomstfornyelse i gang, når de centrale offentlige forhandlinger er afsluttet. Men denne gang er forhandlingerne ikke kommet så langt, grundet nogle grundlæggende uenigheder, som vi håber kan afsluttes inden for de næste par måneder.

Vi vil orientere via hjemmeside og nyhedsbrev. 

Tillæg til lederne på Produktionsskolerne
Ved OK18 var der afsat en lille procentdel til organisationsforhandlinger ud over de generelle lønstigninger, hvor vi forhandlede et centralt tillæg hjem på 1.200 kr. årligt i 31.3.12 niveau pr. 1. oktober 2018 og frem, til alle ledere på produktionsskoler.

Tillægget udmøntes pr. 1. oktober 2018, og Moderniseringsstyrelsen har netop sendt lønoversigten ud. De opdaterede lønninger og intervallønsskemaer ligger på hjemmesiden.

Opstarten til en overenskomstdækning på en kommende FGU blev sat i gang i september 2018. Desværre slog Moderniseringsstyrelsen bremsen i, og først den 29. oktober blev organisationerne inviteret indenfor igen til et kickoff møde om en FGU-lederoverenskomst.

Uddannelsesledernes klare mål er, at få skabt et så gode vilkår som muligt, når den store del af medlemmerne virksomhedsoverdrages til en ny FGU næste år. Vi vil gøre alt, vi kan, for at få løftet lederlønningerne så højt op som muligt, så de både kan give luft til lønforbedringer og samtidigt rumme alle ledere og niveauer, der kommer med over i en FGU.

Desuden er det vores mål at få en særskilt lederoverenskomst på FGU, som er uafhængig af læreroverenskomsten.

Vi er stødt på en udfordring omkring grænsedragning mellem os og AC/DJØF. Vi er derfor pt. i gang via Lærernes Centralorganisation (LC) ved at få afklaret, om vi kan opnå forhandlingsretten for samtlige ledere på en ny FGU-overenskomst, eller om vi må afgive nogle.

DJØF har som sagt meldt sig på banen og vi arbejder hårdt på at få afklaret problematikken med en grænseaftale ifht AC/DJØF, så vi kan komme videre med de reelle forhandlinger om ny overenskomst med Moderniseringsstyrelsen. Vi håber på, at det snart lander.

Vi oplever, at mange ledere på produktionsskolerne henvender sig for at få helt styr på både lønaftaler, ansættelsesbreve mv. på skolerne, så de er klar til overgangen til FGU. Vi hjælper gerne og bistår hvor vi kan med at få styr på tingene.

Stillingsopslag og midlertidig løn 
Det første stillingsopslag for kommende institutionsledere på FGU er nu på gaden.

Undervisningsministeriet har i et brev af 1. november 2018 til FGU-bestyrelserne givet dem mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår med den kommende leder af FGU-institutionen.

Det sker på individuelle vilkår, indtil FGU-lederen kan ansættes på en ny overenskomst for ledere på FGU.

Det udmeldte mandat angiver lønrammen for den midlertidige individuelle ansættelse på en samlet løn inkl. pension, tillæg, engangsvederlag mv., afhængigt af elevmasse. Uddannelseslederne er bekendt med lønrammens niveauer. Der er ikke mandat til at overskride det angivne lønloft og ej heller mulighed for at aftale særskilte fratrædelsesvilkår i den individuelle ansættelsesperiode.

Det udmeldte lønniveau er blevet problematiseret fra både Uddannelsesledernes side og fra flere forstandere, der mener det er alt for lavt. Undervisningsministeriet skrev til os den 8. november, at de på baggrund af en del henvendelser ville tage problematikken op i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen, og finde en løsning, som de vil melde ud til os.

Uddannelseslederne kan bistå med råd, vejledning og sparring ifm. ansættelse og forhandling af den midlertidige kontrakt som FGU-leder, som verden ser ud nu.