Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Uddannelseslederne tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning.

Den frivillige gruppelivsforsikring er et godt supplement til den obligatoriske gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse.

Forsikringen betyder, at familien kan beholde den samme levestandard, hvis der sker dødsfald i familien. Du kan se mere om den obligatoriske gruppelivsforsikring i forbindelse med din ansættelse i staten, kommuner og regioner her: www.fg.dk

Det koster forsikringen
Den årlige præmie for 2019 er 312 kr. for medlemmer under 35 år og 624 kr. for medlemmer over 35 år for den frivillige gruppelivsordning.

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom og forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år.

Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af gruppelivsaftale 94001-LC/KL eller gruppelivsaftale 85034-Staten.

Ønsker du at blive tilmeldt gruppelivsforsikringen, kan du ansøge via https://uddannelseslederne.dk/min-side/, hvorefter Forenede Gruppeliv skal godkende dine helbredsoplysninger.

Hvis du ikke godkendes, oprettes der en forsikring med begrænset dækning i forbindelse med optagelse af lån.

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere

Et årti nærmer sig sin afslutning, og vi ved ikke, om vi står overfor de glade eller brølende 20’ere.

For hundrede år siden var tiden kendetegnet ved en industriel vækst uden fortilfælde – accelereret af forbrugerefterspørgsel og forhåbninger plus betydelige ændringer i livsstil og kultur. Jeg kan ønske mig, at det samme frisind og den tro på fremtiden her hundrede år efter vil gå hånd i hånd med de betydelige nødvendige ændringer i vores livsstil, som vi vil
opleve i det kommende årti.

Fremtiden vil kræve mere – ikke mindre – fokus på uddannelse, og vores opgave er at arbejde for, at rammebetingelserne tilpasses de politiske ambitioner. En del af de rammebetingelser er vores løn og ansættelsesforhold.

Uddannelseslederne vil i løbet af foråret afholde medlemsmøder i Vest- og Østdanmark, hvor fokus bliver udtagelse af krav til løn og ansættelsesforhold i forbindelse med OK21. Mere information om indholdet følger først i det nye år.

Uddannelseslederne deltager gerne i lokale netværksaktiviteter
På medlemsmøderne vil vi også følge op på årskursets ønsker om netværksinitiativer. Blandt andet på vores opfordring har ministeriet afholdt en række netværksdage for FGU-mellemledere og den kommunale ungeindsats (KUI). Vi vil i Uddannelseslederne meget gerne understøtte dette initiativ og tilbyder derfor at deltage i de lokale møder, der nu forventes iværksat af de lokale tovholdere som blev valgt på netværksdagene.

Løn og ansættelsesvilkår ved at falde på plads i FGU
Løn og ansættelsesvilkår fylder på FGU området rigtig meget lige nu. Vi erfarer, at direktørernes lønindplaceringer efter måneders tovtrækkeri er ved at falde på plads rundt omkring, så vores medlemmer på området endelig kan få aftaler og papir på deres ansættelsesforhold.

Desværre oplever vi også en meget stram central styring, hvor STUK direkte og individuelt har meldt direktørernes lønniveauer ud til de enkelte FGU-bestyrelser. Uddannelseslederne har på møder med ministeriet gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i denne helt urimelige centrale styring. Ministeriet har efterfølgende “genbesøgt” området, uden at det dog efter vores informationer, har ændret væsentligt på niveauerne.

Der blev i sommers indgået en overenskomst på FGU, der allerede i sin indledning lækker vægt på individuelle lønforhandlinger, men de ord klinger hult, når der lokalt reelt ikke er efterladt megen rum til forhandling, fordi direktørernes lønniveauer overordnet ser er meldt ud centralt fra ministeriet. Vi har derfor en del medlemmer, der overvejer deres situation nøje og vender situationen med sekretariatet. Det er på alle måder beklageligt, at en svær start for FGU’en yderligere skal vanskeliggøres af, at disse forhold ikke er på plads.

FGU’en har overordnet set brug for færre og ikke flere problemer, så vi kan få kompetent ledelse på alle niveauer med løn og ansættelsesvilkår, der matcher stillingernes kompleksitet.

Stadig ingen lønstatistik
Der er endnu ikke lønstatistik på FGU-området, så vi opfordrer til, at bruge sekretariatet som sparring i de individuelle lokale lønforhandlinger.

På hjemmesiden er der en gennemgang af de muligheder overenskomstaftalen rummer. Blandt andet er der mulighed for at aftale en fratrædelsespakke med f.eks. et forlænget opsigelsesvarsel og en fratrædelsesgodtgørelse, hvis man bliver opsagt, uden at det er ens egen skyld.

Har du spørgsmål eller brug for sparring og rådgivning i forbindelse med forhandlingen om løn og indplacering på den nye overenskomst, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Tilbud om straksrådgivning til alle nye medlemmer
Nye medlemmer, der melder sig ind senere end 3 måneder efter, de er blevet ansat, har normalt 3 måneders karensperiode, inden de kan få juridisk støtte. Men på grund af den ekstraordinære situation med blandt andet FGU´en, har vi besluttet, at alle nye medlemmer får direkte adgang til vores juridiske støtte fra den dag, de melder sig ind. Tilbuddet gælder indtil udgangen af januar 2020.

Det budskab må du gerne dele til dine nye kolleger, der endnu ikke er medlemmer.

Og til sidst står julen jo for døren, og jeg vil benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Kristian Hjorth

Vi har lidt ekstraordinært valgt at skive et oplæg til de nye kolleger, vi endnu ikke har set som medlemmer.  Vi håber, at du som medlem vil være med til at dele denne artikel med de nye leder kolleger:

Til kommende medlemmer
Tillykke med jobbet som leder på et af de områder, som vi organiserer. Vi har lige nu et rigtig godt tilbud til nyansatte og håber, vi kan tilbyde det faglige fællesskab, der gør, at du får lyst til også at blive medlem af Uddannelseslederne.

Straksrådgivning og 3 måneders gratis medlemsskab
Resten af året har vi et godt tilbud: Når du melder dig ind i forbindelse med din ansættelse, får du tre måneders gratis medlemsskab, ligesom du får direkte adgang til juridisk støtte fra vores rådgivere med det samme.

Melder du dig ind senere end 3 måneder efter ansættelse, har du normalt 3 måneders karensperiode, inden du kan få juridisk støtte. Men da mange medlemmer i forbindelse med blandt andet  FGU’en skifter både titler, funktioner og fagforening, får alle nye medlemmer nu direkte adgang til vores juridiske støtte fra den dag, de melder sig ind. Tilbuddet gælder indtil udgangen af januar 2020.

Hvem er vi?
Uddannelseslederne dækker flere forskellige uddannelsesområder, så hos os bliver du en del af et stærkt fagligt fællesskab. Vi organiserer ledere indenfor erhvervsskoler, FGU, ungdomsskoler, daghøjskoler, oplysningsforbund og kommunale og private sprogcentre. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige leder- og lærerorganisationer om uddannelsespolitik og faglige spørgsmål – og så er vi selvfølgelig en del af den samlede fagbevægelse.

Hvad kan vi gøre for dig?
Som medlem hos os får du en række fordele:

  • Du får hjælp og rådgivning og et fagligt beredskab af erfarne medarbejdere, som altid er parate til at hjælpe dig. Du finder kontaktoplysninger her. Vi forhandler din løn og dine arbejdsvilkår og kæmper for gode overenskomster.
  • Vi hjælper dig med at sikre ordentlige vilkår, pension og efteruddannelse.
  • Du har mulighed for at deltage i kurser og konferencer både vores egne og samarbejdspartneres.
  • Du får vores elektroniske nyhedsbrev 5-6 gange om året og du kan også følge os på Facebook hvis du har lyst.
  • Vi taler din sag i den offentlige debat og arbejder for at påvirke lovgivning og andre politiske beslutninger på de områder, der berører dig.
  • Du får en række kontante fordele med adgang til indkøbsaftaler, bank, lån og forsikringer.

Læse mere om medlemsfordelene under menuen “Medlem” på vores hjemmeside.

Hvad er dit kontingent?
Dit månedlige kontingent er på i alt 515 kr.

Har du spørgsmål til dit kontingent, kan du kontakte os eller se alle kontingentsatserne her.

Har du spørgsmål?
Besøg os på www.uddannelseslederne.dk. Her kan du blandt andet finde vores vedtægter. Du kan også få oplysninger om overenskomster, arbejdstid og meget mere.

Du er også altid velkommen til at sende os en mail på info@uddannelseslederne.dk  eller give os et kald. Kontaktoplysninger og åbningstider finder du her

Vi håber, du hermed er blevet lidt mere interesseret, så vi snart kan byde dig velkommen som medlem.

Mvh
Kristian Hjorth, formand

Bestyrelsen har på sit seneste bestyrelsesmøde valgt dato og lokation til vores Årskursus i 2020.

Vi har lyttet til evalueringerne og bestemt os for at afholde Årskurset i dagene fra den 15.-16. september 2020 (tirs-ons) som et 12/12 møde på Hotel Munkebjerg.

Det generelle fokus for årsmødet bliver ledere og mellemledere i Uddannelsesinstitutioner og netværksdannelse. Endeligt program følger i det nye år.