Ny viden om virksomhedsoverdragelse
Mange har efterlyst information, råd og vejledning omkring virksomhedsoverdragelse – her kommer, hvad vi har:

  • Læs den generelle information nedenfor.
  • Følg med på hjemmesiden. Vi lægger løbende ny materiale op på hjemmesiden om FGU, virksomhedsoverdragelse og Undervisningsministeriets udmeldinger mv. – i takt med det kommer ind. Vi har desuden samlet links og materiale om FGU på denne side
  • Gode råd er dyre: I samarbejde med Uddannelsesforbundet er vi ved at få udarbejdet et længere notat fra en topadvokat om virksomhedsoverdragelsen fra Produktionsskolerne og VUC, hvor også lederforhold afdækkes. Notatet ventes færdigt inden en uges tid, og vi vil sørge for at informere jer om de relevante dele.

Generelt har Lov om virksomhedsoverdragelse til formål at sikre, at du i dit ansættelsesforhold bliver stillet på samme måde i forhold til den nye arbejdsgiver (FGU) som før overdragelsen. Dine løn- og ansættelsesvilkår fortsætter uændret.

Du har altid mulighed for at opsige din stilling med det opsigelsesvarsel, der fremgår af din ansættelseskontrakt, hvis du ikke vil acceptere at få en ny arbejdsgiver. Men ellers er udgangspunktet, at du fortsætter dit arbejde hos den nye arbejdsgiver på fuldstændig samme vilkår som hidtil.

Den nye arbejdsgiver kan kun ændre i dine ansættelsesforhold ved at anvende funktionærlovens regler. Det vil sige, at væsentlige ændringer kun kan gennemføres med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. En lønnedgang eller andre ændringer, der betyder en lønnedgang, vil som regel altid være en væsentlig ændring.

Du kan godt blive opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Men arbejdsgiveren skal bevise, at opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold. Ellers kan du tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse efter reglerne i funktionærloven eller overenskomsten.

Den nye arbejdsgiver skal som hovedregel overholde de individuelle og kollektive aftaler om løn, ansættelses- og arbejdsvilkår, som er gældende for dig før overdragelsen. Det betyder, at de overenskomster og aftaler, som gælder på overdragelsestidspunktet, fortsætter som individuelle vilkår for dig, indtil den nye arbejdsgiver opsiger disse med de aftalte varsler. En overenskomst løber dog mindst indtil udløbet af overenskomsten.

For at sikre medlemmernes fremtidige vilkår, har Uddannelseslederne via Lærernes Centralorganisation (LC) og LC Lederforum optaget forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen om indgåelse af en ny overenskomst for lederne på en ny FGU.

I år oplever vi desværre på ny, at selvejende institutioner og skoler går konkurs på grund af ændrede vilkår eller ny lovgivning.

I 2004 tog det nydannede LC-lederforum på vores initiativ fat i den helt utilfredsstillende situation lederne stod i på de selvejende skoler, når konkursen var en realitet. Praksis i Lønmodtagernes Garantifond (LG) var dengang, at øverste leder blev ”medansvarlig” for de økonomiske forhold omkring konkursen, og derfor ikke fik dækket sit eget tab af løn og pensioner. Helt grotesk blev det, da selv konstituerede ledere heller ingen dækning fik.

En sådan problematik viste sig at være noget af en kolos at håndtere i det politiske liv, da mange andre problemer omkring skolekonkurser også skulle løses. Først i 2009 lykkedes det at få ministeren til at anmode Konkursrådet om at lave en betænkning, der også tog fat i lederproblematikken.

I april 2015 modtog den daværende justitsminister Mette Frederiksen endelig den 300 sider lange betænkning, og det positive var, at man helt entydigt havde forstået vores ledermedlemmers særlige problemer. Betænkningen blev sendt til høring og kom med i regeringens lovkatalog, men nåede ikke at blive fremsat på grund af regeringsskiftet. Og siden er regeringsmagten igen skiftet, så forslaget er endnu ikke blevet behandlet i Folketinget, selvom vi nu skriver 2018. Sammen med FTF arbejder vi på, at forslaget igen kommer med i lovprogrammet.

Da vi i lederorganiseringerne kunne se, at en løsning for den øverste leder ville trække i langdrag, opfordrede vi skolerne til at forsikre gruppen af øverste ledere mod løn- og pensionstab. Det gjorde man lykkeligvis mange steder.

Flere a-kasser stillede sig også til rådighed for lån til ledermedlemmer, der blev trængt på likviditeten. Også for den store gruppe af øvrige ledere, der heldigvis er dækket af LG. Og det er i dag desværre også den bedste mulighed for konkursramte ledere, da A-kasserne både har økonomien og et set up, der kan håndtere disse ret arbejdskrævende lånesager.

I Uddannelseslederne kan vi efter konkret individuel vurdering yde lån til medlemmer ved yderligere behov, når vi er sikre på, at LG dækker, og vi dermed får transport i kravet.

Ny lovgivning vil forhåbentlig inden længe løse problemet på ordentlig vis, men indtil da er A-kasserne det første sted, man skal henvende sig efter LG, hvis der er behov for at styrke likviditeten.

Lej feriebolig og deltag i kurser
Vi har landet en aftale med Uddannelsesforbundet om leje af ferieboliger og deltagelse i kurser for medlemmer af Uddannelseslederne. Du kan se de mange ferieboliger hos Uddannelsesforbundet – dog er er det ikke muligt at leje lejlighederne i København på grund af overbelægning.

Vi har også lavet en aftale, så vores medlemmer kan deltage i de kurser, der bliver udbudt via Uddannelsesforbundet – dog undtaget fyraftensmøder og 3.livskurser. Læs mere og tilmeld dig kurserne her. Vi arbejder på selv at udbyde 3.livskurser på et senere tidspunkt.

Husk aftalen med Lån&Spar
Aftalen med Lån&Spar Bank er også faldet helt på plads, så du blandt andet kan få 5 procent i rente på din lønkonto.

Dato for næste årsmøde og generalforsamling
Bestyrelsen har evalueret det netop afviklede årsmøde. Vi arbejder videre med alle de gode ideer og input, der kom frem under workshoppene, og du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 25.-26. september næste år, hvor vi igen mødes til næste årsmøde og generalforsamling på Hindsgavl slot.

I det ”Mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår med den kommende leder af FGU-institutionen”, som i går blev sendt til FGU institutionernes bestyrelser, beskrives FGU bestyrelsernes mandat:

“Bestyrelsen gives hermed et mandat til at forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår og efterfølgende ansætte FGU-institutionens leder inden for de rammer, som er angivet nedenfor. Bestyrelsens mandat er tilknyttet den midlertidige individuelle ansættelse af FGU-lederen frem til det tidspunkt, hvor en overenskomst træder i kraft.”

Med det udmeldte lønniveau og loft mener jeg, at der er tale om en meget stram statslig styring og at lønniveauet simpelthen er for lavt. Det vil betyde en lang række udfordringer blandt andet i forhold til en række ledere – som i dag har bedre aftaler – end en kommende leder for FGU institutionen vil kunne opnå. Det kun kan gå for langsomt med at få en overenskomst på området, hvilket vi arbejder benhårdt på at få.

Følg med på hjemmesiden og på FB, hvor vi løbende vil opdatere med nyt og baggrundsmateriale. Desuden sender vi nyhedsbrev sidst i næste uge.