Der er nu sat navn på de 27 ledere på FGU institutioner rundt i hele landet – og indkaldelser, invitationer, møder med de nye ledere er i fuld gang.

Vi får derfor mange henvendelser med spørgsmål om virksomhedsoverdragelse, væsentlige vilkårsændringer, frikøb til interim-ledelsesopgaver med mere.

Fra stressniveau til systemniveau
Det er forståeligt nok: Forestillinger om fremtiden har stor betydning for vores væren i nutiden. Usikkerhed om fremtiden fylder i nutiden og kan fjerne fokus fra de ledelsesmæssige opgaver, som skal løses. FGU-reformen indebærer for de fleste ledere på produktionsskoler, at deres fremtid står meget usikkert.

Spørgsmålene er mange: Hvilken funktion får man, hvilken kontekst skal man arbejde i, hvilken løn og hvilket ansvar vil man få, har man kompetencer til at bestride den nye funktion – vil der overhovedet være en stilling til en i en struktur, hvor der måske vil være et overskud af ledere?

Der er en lang række af stressfaktorer for den enkelte leder. De faktorer bør adresseres på systemniveau, så det ikke bliver et privat problem for den enkelte leder at tackle sit tab af fortid og sin usikre fremtid.

Vejledning om væsentlige vilkårsændringer
Vi er derfor i løbende dialog med ministeriet om disse og andre spørgsmål. På det seneste møde 15. januar blev vi stillet i udsigt, at en vejledning om væsentlige vilkårsændringer kommer inden for den nærmeste fremtid.

Vi ser frem til vejledningen og håber at den yderligere kan give svar og afklaring på de spørgsmål der er omkring jeres situation.

Spørg bare på fgu@uvm.dk
Ministeriet bad os om at viderebringe en opfordring til jer om, at benytte muligheden for at stille spørgsmål, der på anden vis omhandler FGU’en på mailadressen fgu@uvm.dk. De vil bestræbe sig meget på hurtige svar.

Jeg vil opfordre til, at I benytter jer af den mulighed, og modtager I svar, som andre kan have glæde af, vil vi meget gerne dele dem.

Vi afventer svar på vores opfordring til ministeriet om at deltage i informationsmøder for medlemmer af Uddannelseslederne, samt et konkret efteruddannelsesforslag.

Virksomhedsoverdragelses ABC
Jeg vil i det følgende forsøge at beskrive – på baggrund af et udarbejdet advokatnotat – hvad der generelt kan siges om Virksomhedsoverdragelse (VOL) og væsentlige vilkårsændringer i forhold til lederne.

Men lad mig gentage, at ”væsentlige vilkårsændringer” i sidste ende beror på en individuel vurdering, som udgangspunkt efter 1. august 2019.

Uddannelseslederne organiserer tre lederlag på produktionsskolerne: Forstandere, viceforstandere og afdelingsledere.

De principper for VOL, der gælder for andre medarbejdere, gælder også for ledere. Ofte er lederstillinger kendetegnet ved et mere individuelt stillingsindhold og kompetence og ansvar, der modsvarer, hvor i hierarkiet lederen er indplaceret.

Hvilke ændringer skal man tåle?
Overførsel til de 27 nye FGU-institutioner med gennemsnitligt ca. tre skoler, indebærer formodentlig en væsentlig ændret ledelsesstruktur og deraf følgende ændringer for lederlagene.

Den ydre retlige ramme er den samme. De individuelle forhold vurderes imidlertid i en vis grad på andre kriterier.

Medarbejdere skal altid tåle de ændringer, som kunne være foretaget ved fortsat ansættelse. Men det er vigtigt at anerkende, at der ved større reformer er et større råderum for ændringer, som medarbejderen må tåle.

Hvilke ændringer skal en underviser tåle?
Undervisere oplever i mange typer undervisning ændringer, der følger af ændret skemalægning, af ændrede alderssammensætning af målgruppen, af ændret niveau for undervisningen mv.

Sådanne ændringer vil formodentlig opstå mere udpræget som nødvendige konsekvenser af ændringen til FGU. Det er udgangspunktet, at det er ændringer, som underviseren skal tåle.

Kan medarbejderen ikke længere anvende en fagspecifik uddannelse, eller er jobbet i øvrigt ændret betydeligt, kan ændringerne efter omstændighederne være så væsentlige, at de ikke skal accepteres.

Hvilke ændringer skal en leder tåle?
For ledere anvendes generelt en anden norm, fordi de centrale dele af lederstillinger er ”ledelse”. Hvis en leder bevarer ansvar og kompetence for nogenlunde samme antal medarbejdere, må lederen tåle en anden indplacering i et hierarki.

Sker der imidlertid ændringer eksempelvis vedrørende budgetansvar, adgangen til at ansætte og opsige personale, instruktionsbeføjelse over for underordnede, og ændrer det samlet stillingen, skal det ikke accepteres.

Placering i en stilling, som der ikke er samme respekt omkring, ligger i en gråzone, hvis der ikke samtidig kan påvises objektive ændringer i lederens beføjelser. Det kan dog indgå som moment i den samlede vurdering af om lederen skal tåle ændringen eller ej.

Er lederen af arbejdspladsen leder-uddannet til at anvende specielle kompetencer, som bortfalder, er det også et moment, der peger i retning af, at lederen ikke skal tåle ændringen.

Omvendt må lederen i videre omfang tåle at lede et område, der har et andet fagligt indhold. Kan lederen stadig anvende sine lederkompetencer, forventes lederen at kunne sætte sig ind i andet fagområde. Man kan forsigtigt konkludere, at lederen i højere grad må tåle ændringer i det, lederen beskæftiger sig med, så længe ansvar og kompetence ikke ændres væsentligt.

Ingen fortrydelsesret
Medmindre der indgås specifik aftale herom, er der hverken for ledere eller andre medarbejdere en fortrydelsesret.

Varsles overgang til ny stilling med medarbejderens opsigelsesvarsel og tiltræder medarbejderen den nye stilling, kan medarbejderen ikke på ny kræve sig opsagt med varsel og kan ikke kræve eventuelle godtgørelser eller andet betalt, hvis medarbejdere fortryder og ønsker at fratræde ansættelsen.

Pas på frikøbsaftalerne

De enkelte FGU-institutioner har allerede en økonomi, der bl.a. kan dække løn til ledere og frikøb.

Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning og skabelon til frikøbsaftaler (findes på hjemmesiden i FGU-boksen). I vejledningen står bl.a. at:

”Medarbejdere kan frikøbes fra deres primære arbejdsgiver til opgaver for FGU-institutionen. Den primære arbejdsgiver betaler medarbejderens løn mv. igennem frikøbsperioden. Den primære arbejdsgiver vil efter indsendelse af faktura og refusionsopgørelse modtage refusion for den frikøbte del af udgiften fra FGU-institutionen.”

Nogle FGU-institutioner melder ud, at man ikke alle steder forventer at bruge frikøbsmuligheden på det arbejde, der skal lægges i interim-ledelserne. Det mener vi er helt uholdbart og har overfor ministeriet krævet, at man er opmærksom og handler på denne problemstilling.

Hvis lederen takker ja til deltagelse uden en frikøbsaftale, står lederen i et stort dilemma og risikerer at sætte sig udenfor FGU-fællesskabet, og det kan få konsekvenser både for FGU’en og for den enkelte leder.

Kreative krav om honorering
Vi har overfor ministeriet – senest på mødet 15. januar – påpeget, at de enkelte ledere på skolerne allerede har rigeligt at se til, frem til 1. august, og at arbejdet med overgangen til FGU, deltagelse i interim-ledelse m.m. kommer oveni det eksisterende arbejde.

Da vi ikke kan fremtrylle mere tid, har vi derfor stillet krav om, at det i det mindste bør honoreres. Ministeriets svar var, at der ikke er flere midler end dem, der allerede er, og henviste til den allerede eksisterende mulighed for at honorere merarbejde.

Den mulighed bliver i forvejen med stor rimelighed brugt på de opgaver, der allerede løses, så den eneste mulighed for at honorere derudover er, at bruge muligheden for midlertidigt tillæg jævnfør Organisationsaftalens § 5 Løn til ledere stk. 1-4, eller at indgå en aftale om resultatløn.

En opfordring herfra er derfor, at man i dialog med sin bestyrelse bruger de eksisterende muligheder til honorering.

Ligeledes opfordrer vi til, at det er igennem bestyrelsen, at man problematiserer eventuel manglende frikøb, så det er bestyrelsen og ikke den enkelte leder, der løfter problemstillingen ind i FGU-bestyrelsen.

Flere timer på kontoret
Sekretariatet har fået tilført ekstra personaleresurser – i form af konsulent Christina Bohmann, der har fået en dag mere på kontoret.

Det sker, fordi opgaverne bliver flere og flere – og det er kun første skridt. I vil høre mere.

Telefontiderne forbliver indtil videre de samme:

  • Formanden Kristian Hjorth tager telefonen mandage og tirsdage fra 10-14 – på 2893 0435
  • Konsulent Christina Bohmann tager telefonen torsdage og fredage og fra 10-14 – på 2893 0368

Ring gerne i telefontiderne – og skriv ellers gerne en mail, så ringer vi tilbage. Det virker!

Kontingentet stiger med 15 kroner
Så skal alle betale lidt mere i kontingent – fra 1. januar 2019:

For almindelige medlemmer stiger kontingentet 15 kr., for ledige og halvtidsansatte 8 kr. Seniorer og særlige medlemmer slipper med en daler om måneden.

Stigningen blev aftalt, da foreningerne fusionerede. Du kan se de nye satser her.

Af administrative årsager vil reguleringen for januar måned først blive opkrævet sammen med februar kontingentet.

Uddannelseslederne har nu indgået aftaler med FOAS om både FOAS’ sprogcentre og den almene overenskomst. Der er mange tal og procenter, så her har vi samlet de vigtigste detaljer i begge aftaler.

Aftalen om FOAS almene overenskomst
Seneste aftale indgik Lærernes Centralorganisation/Uddannelsesforbundet/Uddannelseslederne og FOAS den 16. januar 2019 om FOAS almene overenskomst (daghøjskoler og oplysningsforbund) for en treårig periode fra 1. april 2018.

Parterne er enige om, at den eksisterende arbejdstidsaftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode.

Lønnen reguleres svarende til de statslige overenskomster med i alt 8,1 % i overenskomstperioden, heraf 0,47 % forventet fra reguleringsordningen og 0,03 % til diverse forbedringer af bl.a. barselsvilkår.

Særligt for lederne er det aftalt, at minimum og maksimum grænser i § 3, stk. 1 fremskrives med 1 % pr. 1.4.2018 og med 1 % pr. 1.4.2020. Ledere ansat i intervallet opskrives samtidig hermed med ovennævnte værdier på de ovennævnte tidspunkter.

Ledernes centralt fastsatte løntillæg fastsat i § 3, stk. 2 forhøjes pr. 1.4.2018 med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere, der er omfattet af § 3, stk. 2 og med værdien af 1 % af den samme lønsum pr. 1.4.2020.

Eventuelle lokale løntillæg til ledere efter § 3, stk. 3 stiger med henholdsvis 1 % pr. 1.4.2018 og 1 % pr. 1.4.2020.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, formanden for Uddannelseslederne Kristian Hjorth og formanden for FOAS, John Meinert Jacobsen er alle glade for, at det trods et rigtigt svært forhandlingsforløb er lykkedes at nå i mål med en aftale.

Der er sendt særskilt orientering ud til vores medlemmer omfattet af overenskomsten og der vil ligeledes blive sendt afstemningsmateriale ud til de stemmeberettigede medlemmer i næste uge.

Aftalen om FOAS’ sprogcentre
Lærernes Centralorganisation har på vegne af Uddannelsesforbundet/Uddannelseslederne den 2. januar 2019 indgået aftale med FOAS om overenskomstforholdene for FOAS’ (AOF og Lærdansk) sprogcentre, for en treårig periode fra 1. april 2018. Aftalen dækker både lærere og ledere.

Parterne er enige om, at den eksisterende arbejdstidsaftale fortsætter uændret i den nye overenskomstperiode.

Lederlønnen reguleres svarende til de statslige overenskomster med i alt 8,1 % i overenskomstperioden, heraf 5,60 % generelle lønstigninger samt 0,47 % forventet fra reguleringsordningen og 0,03 % til diverse forbedringer øvrige formål. Lokale tillæg til ledere stiger med hhv. 1 % pr. 1. april 2018 og 1 % pr. 1. april 2020. Ledernes centralt fastsatte løntillæg forhøjes pr. 1. april 2018 med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere og med værdien af 1 % af den samlede lønsum for ledere 1. april 2020.

Parterne er desuden enige om at man i perioden frem til næste overenskomstforhandling, vil drøfte en forenkling af lokallønsordningen med henblik på implementering ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Endvidere arbejdes der fortsat videre med kravene til en mere selvstændig lederaftale, alternativt med et selvstændigt leder protokollat til overenskomsten.

Aftalen sendes inden længe til afstemning blandt alle berørte medlemmer. Afstemning kommer til at foregå elektronisk, og alle, der skal stemme, får direkte besked på mail. Afstemningsresultatet offentliggøres den 4. februar 2019.

Uddannelsesforbundet havde varslet arbejdsstandsninger, som nu suspenderes, således at de ved en eventuel tilbagemelding den 4. februar 2019 om, at forhandlingsresultatet ikke er godkendt, tidligst kan iværksættes ved døgnets begyndelse den 11. februar 2019.

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan og formanden for FOAS, John Meinert Jacobsen er begge glade for, at det trods et rigtigt svært forhandlingsforløb er lykkedes at nå i mål med en aftale. Uddannelsesledernes formand Kristian Hjorth deler ligeledes glæden over den opnåede aftale.

Børnene er klar til kodning – det skal lærerne også være. I denne række film introducerer vi 3 forskellige programmer til kodning på forskellige klassetrin. Se hvordan eleverne kaster sig ud i de nye udfordringer med kreativitet og lærelyst og se hvor langt, de når som digitale producenter.

1. februar starter 45 skoler i en forsøgsordning med faget teknologiforståelse, hvor eleverne blandt andet skal lære at kode. Filosofien bag projektet er, at eleverne skal forstå en algoritme, ligesom de forstår en bageopskrift. De skal opleve sig selv som digitale producenter – som en deres del af teknologiforståelse.

På linket herunder finder du også undervisningsfilm der introducerer de tre programmer – så man som lærer bliver godt klædt på til sin første undervisning i kodning.

Se filmene her og download undervisningsmateriale

Se de andre andre skolefilm